ATALET YAPI PROJE INS. SAN. TIC. LTD. ŞTİ.

     VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

  1. Başvuru Yöntemi

6698   sayılı   Kişisel   Verilerin   Korunması   Kanunu’nun   (“Kanun”)   11.   Maddesinde   sayılan   haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in  5.  maddesi  gereğince,  işbu  form  ile  aşağıda  açıklanan  yöntemlerden  biriyle  başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

BAŞVURU

YÖNTE

BAŞVURU YAPILACAK

ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK

LGİ

1.  Yazılı Olarak

Başvuru

Islak imzalı şahsen

başvuru veya

Noter vasıtasıyla

Büyükkayacık OSB Mahallesi 18. Sokak No:5 Selçuklu/KONYA

Zarfın/tebligatın üzerine

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

2.  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik

posta (KEP) adresi

ile

ataletyapi@hs01.kep.tr  

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

3.  Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin

sisteminde kayıtlı

bulunan

elektronik posta

adresiniz

kullanılmak

suretiyle

   

 

    bilgi@ataletyapi.com

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.Tarafımıza  iletilmiş  olan  başvurularınız  Kanun’un  13’üncü  maddesinin  2’inci  fıkrası  gereğince,  talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası /

Diğer  Ülke  Vatandaşları  için Pasaport                      Numarası                      veya

Kimlik Numarası

:

 

Tebligata Esas Yerleşim  Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

:

 

Cep Telefonu

:

 

Telefon Numarası

:

 

Faks Numarası

:

 

E-posta Adresi

:

 

 

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü

taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

☐  Müşteri

☐  Ziyaretçi

☐  İş ortağı

☐ Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

☐  Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar : ……………………………………………………………….

☐  Diğer:

…………………………………………………………………………………………………………..

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : ………………………………………………………………………………………..

☐  Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen   çalıştığınız   firma   ve   pozisyon   bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………………………………………

  1. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐   Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐   E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) ☐   Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten  teslim  alınması  durumunda  noter  tasdikli  vekâletname  veya  yetki   belgesi  olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı  :

Başvuru Tarihi  :

İmza                   :